top of page

Premium Series

Premium Series ကိုသံုးစြဲျခင္းျဖင့္ရရွိႏုိင္ေသာအကိ်ဳးေက်းဇူးမ်ား

 • Brand New ကား၊ ကီလိုနည္းေသာကားမ်ားႏွင့္ Turbo ပါေသာ အင္ဂ်င္မ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ပါသည္။

 • စြမ္းအားျမင့္  Low viscoelasticity special character ပါရွိေသာ အားျဖည့္ဆီ(၂ဆ)ေၾကာင့္ အင္ဂ်င္အတြင္းပံုမွန္အင္ဂ်င္ဝိုင္မေရာက္ႏိုင္သည့္   သတၳဳမ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ အေပါက္ငယ္ေလးမ်ားကို ဖာေထးျပဳျပင္၍ အင္ဂ်င္၏စြမ္းအားအျပည့္အဝ ရေစရန္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။

 • အင္ဂ်င္သိသာစြာကာကြယ္ေပး၍ အင္ဂ်င္ကိုသက္တမ္းျပည့္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။အင္ဂ်င္ဝိုင္ခမ္းေျခာက္တတ္ေသာကားမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ Engine Torque Power ကို သိသာစြာ ေကာင္းမြန္ေစပါသည္။

 • ေလာင္ကၽြမ္းမႈမွ ထြက္ရွိေသာ အင္ဂ်င္ဝိုင္ေခ်းမ်ား ကပ္တြယ္မႈမရွိေစရန္ ႏွင့္ ေလာင္စာဆီစားႏႈန္း အထူးသက္သာေစပါသည္။

 • အင္ဂ်င္ကို ေန႔စဥ္အသစ္ကဲ့သို႔ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူေပးပါသည္။

 • အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ အင္ဂ်င္ရပ္တန္႔ထားေသာ္လည္း အင္ဂ်င္အေပၚပိုင္းသတၳဳမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ အခ်ိန္ၾကာေခ်ာဆီထိန္းသိမ္းထားမႈေၾကာင့္ ကားစက္ႏႈိးတိုင္းအတြက္ Dry Start မျဖစ္ေအာင္ အထူးကာကြယ္ေပးသည္။

 • အင္ဂ်င္ပါဝါႀကီးေသာကားမ်ားအတြက္လည္းအထူးေကာင္းမြန္ပါသည္။

premium_eng.png

Benefits that can be brought by using Premium Series

 1. As the additive oil has low viscoelasticity, special character, it can fill the small pores on the surface of the metal of an engine where engine oil could not be reached regularly and help the engine to run in full capacity.

 2. As additive oil prevents engine from deterioration, engine can be used full long life. It is suitable those motor vehicles which easily dries up engine oil.

 3. It can improve engine torque power. Engine oil residues resulted from combustion could be cleaned away and fuel consumption can be reduced.

 4. It helps to run the engine as it is a new one.

 5. Although the engine in left un used for a long time, the surface of the metal plate on the upper part of the engine would be in good condition as it Is protected by the Lubricant, hence, when vehicle is started it would not cause dry start.

 6. It is most suitable for cars with high engine power.

Power Series ကိုသံုးစြဲျခင္းျဖင့္ရရွိႏုိင္ေသာအကိ်ဳးေက်းဇူးမ်ား

 • ထူးျခားေသာ SYNTHETIC အရည္အေသြးအမ်ဳိးအစားျဖစ္၍စြမ္းအားျမင့္ဂ်ပန္အင္ဂ်င္ဝိုင္အားျဖည့္ဆီ (Active Power) ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္  အျခားေသာအင္ဂ်င္ဝိုင္မ်ားထက္ကားစက္သံဆူညံျခင္းကို သိသာစြာေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ျခင္း၊ အင္ဂ်င္အတြင္းကပ္ၿငိေနေသာကာဗြန္ေခ်းမ်ားကိုေလ်ာ့က်ေစျခင္း၊ အင္ဂ်င္အတြင္းသန္႔ရွင္းေစျခင္း၊အင္ဂ်င္သက္တမ္းကိုၾကာရွည္ေစျခင္းႏွင့္အင္ဂ်င္ဝိုင္ခမ္းေျခာက္ျခင္းကို ကာကြယ္ေပးပါသည္။

 • အင္ဂ်င္၏ျမင့္မားေသာအပူဒဏ္ကိုခံႏိုင္ၿပီး စက္လည္ပတ္ႏႈန္းျမင့္မားမႈ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အင္ဂ်င္အတြင္းပိုင္းပြန္းစားမႈမ်ားကို ကာကြယ္ေပးပါသည္။

 • ရာႏႈန္းျပည့္ သာလြန္ထူးျခားေသာ Long Life Engine Oil အမ်ဳိးအစားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အင္ဂ်င္အတြင္း ပံုမွန္အင္ဂ်င္ဝိုင္မေရာက္ႏိုင္သည့္သတၳဳမ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိအေပါက္ငယ္ေလးမ်ားထဲထိစိမ့္ဝင္ပ်ံနွံ႔ေစ ျခင္းႏွင့္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာအင္ဂ်င္ရပ္တန္႔ထားေသာ္လည္းအင္ဂ်င္အေပၚပိုင္းသတၳဳမ်က္ႏွာျပင္ေပၚ တြင္ အခ်ိန္ၾကာေခ်ာဆီထိန္းသိမ္းထားမႈေၾကာင့္ ကားစက္ႏႈိးတိုင္း DRY START မျဖစ္ေအာင္ အထူးကာကြယ္ေပးသည္။

power_eng.png

Advantages derived from using Power Series

 1. As it has unique synthetic quality and it contains Japan additive oil Active power, it can reduce noise emits from the engine more than any other engine oils. If also reduce carbon residues that are stuck to the engine. It cleans inner part of the engine. It can keep engine's longevity and prevent from engine oil dryness.

 2. As it can stand the heat of the engine caused by high speed running of the engine and can prevent friction cause within the engine.

 3. As it is a long life engine oil with 100% unique quality, the oil can permeate through the pores of the metal plate of the engine. Although the vehicle in left unused for a long time, due to the maintenance of the lubrication on the metal plate the vehicle can be started without causing dry start.

products_power04
products_power
products_power02
products_power01
pro_premium01
pro_premium03
pro_premium00
pro_premium02

Power Series

Plus Series

products_plus03
5-30W-plus
products_power
products_plus00
products_plus01

Plus Series ကိုသံုးစြဲျခင္းျဖင့္ရရွိႏုိင္ေသာအကိ်ဳးေက်းဇူးမ်ား

 • Four Stroke ဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္မ်ားအတြက္ အဓိကျပဳလုပ္ထားေသာ API  အသိအမွတ္ျပဳ အထူး အရည္အေသြးျမင့္ Synthetic Oil၏ ထူးျခားစြမ္းရည္မ်ားေၾကာင့္  ယာဥ္ေမာင္းႏွင္မႈကို အထူးေကာင္းမြန္ေစၿပီး၊ အင္ဂ်င္စက္သံကိုတည္ၿငိမ္ေစ ကာ အင္ဂ်င္ကိုအထူးေကာင္းမြန္ေစပါသည္။

 • ျပည္တြင္းရာသီဥတုအပူခ်ိန္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိျခင္းေၾကာင့္ ေခ်ာဆီျပတ္ေတာက္ျခင္း၊ အင္ဂ်င္ဝိုင္ ခမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားကို ကာကြယ္ေပးပါသည္။

 • စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားၿပီး ထူးျခားေသာအင္ဂ်င္ Response ကို ရရွိႏိုင္ေသာအင္ဂ်င္၀ိုင္ျဖစ္ပါသည္။ ရာသီမေရြးသံုးစြဲရန္ကိုက္ညီၿပီး ဆီစားႏႈန္း ေလ်ာ့က်ေစ၍  Friction မျဖစ္ေအာင္ ပါးလႊာေသာlinerအျဖစ္ႏွင့္ သတၳဳမ်က္ႏွာျပင္ႏွစ္ခုၾကားတြင္  ၾကာရွည္စြာတည္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ဆီခမ္းေျခာက္မႈမျဖစ္ဘဲ Dry Strart ျဖစ္ပြားမႈကို သက္သာေစပါသည္။

 • ဒီဇယ္အင္ဂ်င္သံုးသာမန္ကားမွစ၍ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္သံုးTruck Carအႀကီးစားႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရးသံုး စက္ယႏၱရားမ်ားအထိ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။

 • Multi-grade Diesel Engine Oil ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆီစားမႈႏႈန္းကို သက္သာေစၿပီး၊  အင္ဂ်င္အတြင္းပိုင္းသံေခ်းတက္ျခင္းကို ကာကြယ္ေပးသည့္ အျပင္၊ အင္ဂ်င္သက္တမ္းကိုလည္း ရွည္ၾကာေစပါသည္။

Plus_eng.png

Benefits derived from plus series

 1. Special quality synthetic oil recognized by API is produced for use of four strokepetroleum engines, gives good effect to the vehicle drivers, If stabilises sound of engines and give positive impact on engines.

 2. It has been giving the protection from lubricant cutting off, Engine Oil running out due to good condition with local Season's Temperature.

 3. It is a high efficienery engine oil and the engine gives good response. It can be used in all season reducing the consumption of oil prevent from causing friction by forming a thin liner between the two metal surfaces. This thin liner can last for a long time without getting dry up and reduces causing dry start.

 4. This synthetic oil can be used for ordinary diesel engine car, large truck cars and heavy, machinery used in construction.

 5. As it is a Multi-grade diesel engine oil, It reduces oil consumption and prevents from rusting inner parts of the engines and increases engine life.

bottom of page